Koordinering på tre niveauer

Som garanti for, at ungeindsatsen bindes sammen både vertikalt internt og horisontalt eksternt, dannes det nye netværk på tre niveauer, så der i praksis bliver tale om en koordinering af netværksarbejdet:

  •  Medarbejder-/praktikerniveau
  •  Mellemlederniveau
  •  Chef- og direktørniveau

En af de første opgaver i netværksarbejdet er udvikling og implementering af Uddannelsesgaranti Thy.

På medarbejderniveau dannes et netværk af praktikere. Det nye netværk skal ikke erstatte det føromtalte og velfungerende Vejledernetværket. Tanken er netop at koble det vejledningsfaglige netværk med det tværfaglige netværk i Praktikernetværket, hvor eksempelvis også Familierådgivningen og Handicap- og psykiatriafdelingen deltager ad hoc, når der er behov for en individuel og særlig tilrettelagt indsats med henblik på at hjælpe den unge hen imod en mere selvstændig tilværelse.

På mellemlederniveau dannes et netværk, der tager afsæt i UU Thy Brugerforum, og hvor Handicap- og psykiatriafdelingen også deltager. Det er tanken, at mellemledernetværket skal have en ”hands-on”-funktion i forhold til Praktikernetværket, så der bliver tale om ledelse af netværk på afstand. Mellemledernetværket skal understøtte praktikerne og skabe rammer, så de får mulighed for at bruge ressourcer på det tværfaglige og koordinerende ungearbejde. Netværket har desuden en informativ funktion både vertikalt og horisontalt.

På chef- og direktørniveau dannes et netværk, der til forskel fra Thy-Mors Uddannelsesråd kun omfatter Thy. Det er tanken, at dette netværk skal understøtte koordineringen af indsatsen på tværs af kommunale sektorer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Visionen om en helhedsorienteret indsats gennem en fælles strategi er en vigtig opgave for denne del af Chef- og direktørnetværket.


RSS